فیزیوتراپی و مقالات سلامتی
تاثیر تغزیه بر روی کمر درد
اسپاسم عضلات پشت ستون ففقرات یک انقباض غیر ارادی ناگهانی ، یا سفت شدن غیر قابل کنترل عضلات درپاسخ به کشیدگی ، استفاده بیش از حد از عضله ، ضعف عضلانی یا درد عضلانی ناشی از آسیب دیدگی فیزیکی است . اسپاسم عضلات کمری اغلب در نزدیکی طناب نخاعی یا ریشه های اعصاب که از نخاع انشعاب می گیرند ، اتفاق می افتد . و بنابراین می تواند روی هریک از این ساختارهای حساس فشار وارد کنند و تولید درد شدید بکنند .
اسپاسم عضلات کمری چیست ؟
اسپاسم عضلات پشت ستون ففقرات یک انقباض غیر ارادی ناگهانی ، یا سفت شدن غیر قابل کنترل عضلات درپاسخ به کشیدگی ، استفاده بیش از حد از عضله ، ضعف عضلانی یا درد عضلانی ناشی از آسیب دیدگی فیزیکی است . اسپاسم عضلات کمری اغلب در نزدیکی طناب نخاعی یا ریشه های اعصاب که از نخاع انشعاب می گیرند ، اتفاق می افتد . و بنابراین می تواند روی هریک از این ساختارهای حساس فشار وارد کنند و تولید درد شدید بکنند .